Rettigheder i henhold til EU direktiv 2015/2302

Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.
Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Apollo er fuldt ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.
Apollo har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller bliver insolvent.


Flere oplysninger om centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302.

Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1 - Lovens anvendelsesområde og fravigelighed

§ 1. Denne lov gælder for pakkerejser, der udbydes eller sælges til rejsende af erhvervsdrivende, og for sammensatte rejsearrangementer, der formidles til rejsende af erhvervsdrivende.
Stk. 2. Loven gælder ikke for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, der 1) er af en varighed på under 24 timer, medmindre de omfatter overnatning,
2) udbydes eller formidles lejlighedsvis og på nonprofitbasis til en begrænset gruppe rejsende eller 3) købes på grundlag af en generel aftale mellem erhvervsdrivende om køb af forretningsrejser.
§ 2. Loven kan ikke ved aftale fraviges til skade for den rejsende eller den, der indtræder i den rejsendes krav.

 

Kapitel 2 - Definitioner

§ 3. Ved en pakkerejse forstås i denne lov en kombination af mindst to forskellige typer rejseydelser, jf. § 5, nr. 1, med henblik på den samme rejse, hvis
1) ydelserne sammensættes af en enkelt erhvervsdrivende, inden der indgås en aftale om alle ydelserne, eller 2) ydelserne, uanset om der indgås særskilte aftaler med forskellige leverandører af rejseydelser,
a) er købt fra et enkelt salgssted og udvalgt, inden den rejsende accepterer at betale,
b) udbydes, sælges eller faktureres til en samlet pris,
c) annonceres til salg eller sælges under betegnelsen pakkerejse el.lign.,
d) sammensættes efter indgåelsen af en aftale, hvori den erhvervsdrivende giver den rejsende ret til at vælge blandt et udvalg af forskellige typer rejseydelser, eller
e) købes fra forskellige erhvervsdrivende gennem forbundne onlinebestillingsprocedurer, når den rejsendes navn, betalingsoplysninger og e-mailadresse er videregivet fra den erhvervsdrivende, med hvem den første aftale er indgået, til andre erhvervsdrivende og der senest 24 timer efter bekræftelsen
af bestillingen af den første rejseydelse er indgået en aftale med sidstnævnte erhvervsdrivende.
Stk. 2. En kombination som nævnt i stk. 1, der består af én rejseydelse, jf. § 5, nr. 1, litra a-c, og en eller flere turistydelser, jf. § 5, nr. 1, litra d, er kun en pakkerejse, hvis turistydelserne udgør en væsentlig andel af kombinationens værdi eller annonceres som eller på anden måde udgør en væsentlig bestanddel af kombinationen og er udvalgt og købt, inden leveringen af rejseydelsen er påbegyndt.

§ 4. Ved et sammensat rejsearrangement forstås i denne lov to eller flere forskellige typer rejseydelser, jf. § 5, nr. 1, som skal indgå i den samme rejse, og som ikke udgør en pakkerejse, og om hvilke der indgås særskilte aftaler med hver leverandør, hvis en erhvervsdrivende
1) formidler, at den rejsende særskilt udvælger og betaler for hver rejseydelse under en enkelt kontakt
med den erhvervsdrivendes salgssted, eller
2) på målrettet vis formidler køb af mindst én yderligere rejseydelse fra en anden erhvervsdrivende, når
aftalen med den anden erhvervsdrivende indgås senest 24 timer efter bekræftelsen af bestillingen af
den første rejseydelse.
Stk. 2. En kombination som nævnt i stk. 1, der består af én rejseydelse, jf. § 5, nr. 1, litra a-c, og en eller
flere turistydelser, jf. § 5, nr. 1, litra d, er kun et sammensat rejsearrangement, hvis turistydelserne udgør
en væsentlig andel af kombinationens værdi eller annonceres som eller på anden måde udgør en væsentlig
bestanddel af kombinationen.

§ 5. I denne lov forstås ved:
1) Rejseydelse:
a) Passagerbefordring,
b) indkvartering,
c) udlejning af biler, store motorcykler eller andre motorkøretøjer eller
d) enhver anden turistydelse, der ikke er en uløselig del af en rejseydelse som defineret i litra a-c.
2) Aftale om en pakkerejse: En aftale om en samlet pakkerejse eller, hvis pakkerejsen leveres i henhold
til særskilte aftaler, alle de aftaler, der dækker de i pakkerejsen inkluderede rejseydelser.
3) Pakkerejsens begyndelse: Påbegyndelse af levering af de rejseydelser, der er inkluderet i pakkerejsen.
4) Rejsende: Enhver person, som søger at indgå en aftale inden for lovens anvendelsesområde, eller
som har ret til at rejse på grundlag af en aftale omfattet af loven.
5) Erhvervsdrivende: Enhver fysisk eller juridisk person, der handler som led i sit erhverv, sin virksomhed,
sit håndværk eller sin profession i forbindelse med aftaler omfattet af denne lov.
6) Rejsearrangør: En erhvervsdrivende, der sammensætter og sælger pakkerejser eller udbyder dem til
salg, eller en erhvervsdrivende, der videregiver den rejsendes oplysninger til en anden erhvervsdrivende
i henhold til § 3, stk. 1, nr. 2, litra e.
7) Formidler: En erhvervsdrivende, som ikke er rejsearrangøren, og som udbyder eller sælger pakkerejser
sammensat af en rejsearrangør.
8) Varigt medium: Ethvert middel, som sætter forbrugeren eller den erhvervsdrivende i stand til at lagre
oplysninger rettet personligt til vedkommende med mulighed for fremtidig anvendelse i en periode
afpasset oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.
9) Uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder: En situation, som den part, der påberåber sig situationen,
ikke har nogen indflydelse på, og hvis konsekvenser ikke kunne afværges, selv hvis der var
blevet truffet alle rimelige foranstaltninger.
10) Salgssted: Ethvert fast eller mobilt detailforretningssted, et detailforretningswebsted eller en lignende
onlinesalgsfacilitet, telefontjenester, og når flere detailforretningswebsteder eller lignende onlinesalgsfaciliteter
og telefontjenester præsenteres for rejsende som en enkelt facilitet.

 

Kapitel 3 - Information m.v.

Oplysninger inden aftalens indgåelse

§ 6. Inden der indgås aftale om køb af en pakkerejse, skal den rejsende gives følgende oplysninger, hvis
det er relevant for pakkerejsen, herunder om rejseydelsernes væsentligste kendetegn:
1) Rejsedestination, rejserute, varigheden af og tidspunktet for opholdet og, hvis indkvartering er inkluderet,
antallet af inkluderede overnatninger,
2) anvendte befordringsmidler og deres kendetegn og kategori, sted, dato og tidspunkt for af- og hjemrejse
og oplysninger om steder, hvor der gøres ophold undervejs, med angivelse af disse opholds varighed
og transportforbindelser,
3) indkvarteringsstedets beliggenhed, væsentligste kendetegn og kategori i henhold til destinationslandets
regler,
4) inkluderede måltider,
5) besøg, udflugter eller andre ydelser, der er inkluderet i pakkerejsens samlede pris,
6) hvorvidt nogen af rejseydelserne leveres til den rejsende som del af en gruppe, hvis det ikke fremgår
af sammenhængen, og hvis muligt, gruppens størrelse,
7) hvis den rejsendes nytte af andre turistydelser afhænger af en effektiv mundtlig kommunikation, oplyses
det sprog, som disse ydelser vil foregå på,
8) om rejsen generelt er egnet for bevægelseshæmmede personer og på den rejsendes anmodning præcise
oplysninger om rejsens egnethed under hensyn til den rejsendes behov,
9) rejsearrangørens og i givet fald formidlerens firmanavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse,
hvis den erhvervsdrivende har en sådan,
10) den samlede pris for pakkerejsen inklusive skatter, afgifter og alle yderligere gebyrer og omkostninger
eller eventuelt, hvilke typer yderligere omkostninger den rejsende typisk vil kunne forvente at
skulle betale,
11) betalingsvilkårene for rejsen,
12) det mindste antal personer, der kræves, for at pakkerejsen gennemføres, og den frist, som gælder for
rejsearrangørens opsigelse af pakkerejsen, hvis minimumsantallet ikke er nået, jf. § 20, stk. 1,
13) generelle oplysninger om pas- og visumkrav og oplysninger om sundhedsmæssige formaliteter i
destinationslandet,
14) den rejsendes afbestillingsret efter § 15, stk. 1, og
15) muligheden for eller forpligtelsen til tegning af en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter ved
opsigelsen af aftalen eller udgifter til bistand, herunder til hjemtransport i tilfælde af ulykke, sygdom
eller død.
Stk. 2. Den rejsende skal sammen med de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, gives de standardoplysninger,
der er nævnt i bilag 1, del A og B, ved brug af skemaerne i bilag 1, del A og B. Hvis aftalen indgås
telefonisk, skal den rejsende sammen med de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, have de standardoplysninger,
der er nævnt i bilag 1, del B.
Stk. 3. Forbrugeraftalelovens § 8, stk. 3, og § 12 finder anvendelse på pakkerejser, som sælges eller udbydes
til rejsende.

§ 7. Det påhviler rejsearrangøren at give den rejsende oplysningerne efter § 6. Indgås aftalen med en
formidler, påhviler forpligtelsen ligeledes formidleren.
Stk. 2. En rejsearrangør, der videregiver oplysninger efter § 3, stk. 1, nr. 2, litra e, og den erhvervsdrivende,
som har fået overført oplysninger, skal, inden der indgås en aftale, give den rejsende de oplysninger,
der er nævnt i § 6, stk. 1. Rejsearrangøren skal samtidig give de standardoplysninger, der er nævnt i
bilag 1, del C, ved brug af skemaet i bilag 1, del C.

§ 8. De oplysninger, som gives til den rejsende i medfør af § 6, stk. 1, nr. 1-8, 10-12 og 14, udgør en
integreret del af aftalen om køb af pakkerejsen og kan ikke ændres, medmindre ændringerne er meddelt
den rejsende af rejsearrangøren eller formidleren, hvis aftalen indgås med en sådan, inden aftalen indgås.
Efter aftalens indgåelse kan de nævnte oplysninger kun ændres, hvis parterne udtrykkeligt aftaler det.
Stk. 2. Hvis den rejsende ikke har modtaget oplysningerne om yderligere gebyrer og omkostninger, jf. §
6, stk. 1, nr. 10, inden aftalen om pakkerejsen indgås, skal den rejsende ikke betale disse gebyrer eller
yderligere omkostninger.


Indholdet af aftaler om pakkerejser

§ 9.
Aftaler om pakkerejser skal være affattet i et almindeligt og forståeligt sprog.
Stk. 2. Rejsearrangøren eller formidleren skal ved indgåelsen af en aftale om en pakkerejse eller uden
unødig forsinkelse herefter give den rejsende en kopi af eller bekræftelse på aftalen på et varigt medium.
Er aftalen indgået ved parternes samtidige fysiske tilstedeværelse, har den rejsende krav på efter anmodning
at få udleveret en kopi af eller bekræftelse af aftalen på papir.
Stk. 3. Hvis en aftale om en pakkerejse er indgået uden for den erhvervsdrivendes faste forretningssted,
jf. forbrugeraftalelovens § 3, nr. 2, skal den rejsende gives en kopi eller bekræftelse af aftalen på papir.
Hvis den rejsende samtykker heri, kan kopien eller bekræftelsen gives på et andet varigt medium.

§ 10. En aftale om en pakkerejse eller en bekræftelse herpå skal angive det fulde indhold af aftalen og
omfatte alle de oplysninger, der er nævnt i § 6, stk. 1.
Stk. 2. Ud over de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, skal aftalen eller bekræftelsen indeholde
1) oplysninger om særlige krav, som rejsearrangøren har accepteret at opfylde,
2) oplysninger om, at rejsearrangøren er ansvarlig for levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i
aftalen i overensstemmelse med § 21, og forpligtet til at yde den rejsende bistand, hvis den pågældende
er i vanskeligheder, jf. § 32,
3) kontaktoplysninger på Rejsegarantifonden eller en anden enhed, hvor der er stillet garanti for refusion
af den rejsendes betalinger,
4) kontaktoplysninger på rejsearrangørens lokale repræsentant, et kontaktpunkt eller en anden tjeneste,
der giver den rejsende mulighed for hurtigt at kontakte rejsearrangøren,
5) oplysninger om, at den rejsende er forpligtet til at meddele en eventuel mangel, som vedkommende
konstaterer under leveringen af pakkerejsen, og som den rejsende vil påberåbe sig over for rejsearrangøren,
jf. § 22,
6) oplysninger om den rejsendes ret til at overdrage aftalen til en anden rejsende i medfør af § 16,
7) oplysninger, som muliggør direkte kontakt med en mindreårig eller en person, der er ansvarlig for
denne, hvis den mindreårige rejser uden ledsagelse af en forælder eller en anden bemyndiget person
og pakkerejsen omfatter indkvartering,
8) oplysninger om eventuelle interne klagemuligheder hos rejsearrangøren og
9) oplysninger om alternativ tvistløsning som følge af forbrugerklager i medfør af forbrugerklageloven,
om et eventuelt godkendt privat tvistløsningsorgan, som den erhvervsdrivende er omfattet af, og om
onlineplatformen, jf. forbrugerklagelovens § 3.
Stk. 3. Er en aftale om en pakkerejse indgået i medfør af § 3, stk. 1, nr. 2, litra e, skal rejsearrangøren
give den rejsende de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, på et varigt medium, så snart rejsearrangøren i
medfør af § 11 er blevet oplyst om, at den aftale, der medfører etablering af pakkerejsen, er blevet indgået.

Erhvervsdrivendes oplysningsforpligtelse ved etablering af en pakkerejse

§ 11. En erhvervsdrivende, som indgår en aftale med en rejsende, der fører til etablering af en pakkerejse
i medfør af § 3, stk. 1, nr. 2, litra e, skal oplyse rejsearrangøren om indgåelsen af aftalen. Den erhvervsdrivende
skal give rejsearrangøren de oplysninger, der er nødvendige, for at rejsearrangøren kan opfylde
sine forpligtelser.

Udlevering af dokumenter inden pakkerejsens begyndelse

§ 12. I god tid inden pakkerejsens begyndelse giver rejsearrangøren den rejsende de nødvendige kvitteringer,
værdikuponer og billetter, oplysninger om de planmæssige afrejsetidspunkter og eventuelt fristen
for indtjekning og oplysninger om de planmæssige tidspunkter for midlertidige ophold undervejs, transportforbindelser
og ankomsttidspunkter.
Bevisbyrde m.v.

§ 13. De oplysninger, som skal meddeles i medfør af § 6, § 7, stk. 2, § 8, stk. 1, og §§ 10 og 11, skal
gives på en klar, forståelig og tydelig måde.

§ 14. Det påhviler den erhvervsdrivende at godtgøre, at oplysningsforpligtelserne i dette kapitel er opfyldt.

 

Kapitel 4 - Ændringer i aftalen inden pakkerejsens begyndelse

Afbestillingsret

§ 15. Den rejsende kan afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse. Afbestiller den rejsende
pakkerejsen, kan rejsearrangøren, hvis det følger af aftalen, kræve et rimeligt, standardiseret afbestillingsgebyr,
som er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, eller et afbestillingsgebyr
svarende til pakkerejsens pris med fradrag af sparede omkostninger og eventuelle indtægter
fra salg af de afbestilte rejseydelser. Rejsearrangøren skal efter anmodning give den rejsende en begrundelse
for afbestillingsgebyrets størrelse.
Stk. 2. Den rejsende kan endvidere afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på
rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder,
som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.
I disse tilfælde har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.
Stk. 3. Tilbagebetaling af beløb efter stk. 1 og 2 skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter
den rejsendes afbestilling af pakkerejsen.

Overdragelse af pakkerejsen

§ 16. Den rejsende kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis
den rejsende har underrettet arrangøren om overdragelsen i rimelig tid på et varigt medium inden pakkerejsens
begyndelse. En underretning givet senest 7 dage inden pakkerejsens begyndelse anses altid for rimelig.
Stk. 2. Overdrageren af pakkerejsen og den, som har fået overdraget pakkerejsen, hæfter solidarisk for
betalingen af eventuelle udestående beløb og eventuelle omkostninger, som følger af overdragelsen.
Stk. 3. Rejsearrangøren skal forelægge overdrageren dokumentation for de omkostninger, som følger af
overdragelsen. Omkostningerne må ikke være urimelige og må ikke overstige rejsearrangørens reelle omkostninger.

Prisændringer

§ 17. Rejsearrangøren kan kun forhøje den aftalte pris for pakkerejsen, hvis forhøjelsen er en direkte
følge af ændringer i
1) prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder,
2) skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er
direkte involveret i leveringen af pakkerejsen, eller
3) valutakurser, som er af betydning for pakkerejsen.
Stk. 2. Prisforhøjelse kan kun foretages, hvis det fremgår af aftalen om pakkerejsen, at prisen kan forhøjes
eller nedsættes i tilfælde af de ændringer, der er nævnt i stk. 1, hvordan sådanne prisændringer beregnes,
og den rejsende på en klar og forståelig måde på et varigt medium underrettes om forhøjelsen og
begrundelsen for og beregningen af denne senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse.
Stk. 3. Hvis prisforhøjelsen overstiger 8 pct. af pakkerejsens samlede pris, finder § 18 anvendelse.
Stk. 4. Ved prisfald har rejsearrangøren ret til at fradrage omkostningerne ved tilbagebetaling til den rejsende.
Rejsearrangøren skal efter anmodning fra den rejsende forelægge dokumentation for disse omkostninger.

Arrangørens øvrige ændringer i aftalen og den rejsendes hæveadgang

§ 18. Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse er nødsaget til væsentligt at ændre et af rejseydelsernes
væsentligste kendetegn, jf. § 6, stk. 1, nr. 1-8, ikke kan opfylde et særligt krav som nævnt i §
10, stk. 2, nr. 1, eller forhøjer pakkerejsens pris med mere end 8 pct., kan den rejsende enten acceptere
ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning. Hvis aftalen hæves, har den
rejsende krav på uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter ophævelsen at få tilbagebetalt samtlige
beløb, der er betalt i henhold til aftalen, og efter omstændighederne krav på erstatning efter §§ 28-31.
Stk. 2. Ved ændringer i aftalen som nævnt i stk. 1 skal rejsearrangøren uden unødig forsinkelse oplyse
den rejsende klart, forståeligt og tydeligt på et varigt medium om,
1) hvilke ændringer der foreslås, og betydningen for pakkerejsens pris,
2) en rimelig frist for den rejsendes underretning af rejsearrangøren om sin beslutning,
3) at manglende underretning af rejsearrangøren inden den i nr. 2 nævnte frist indebærer, at den rejsende
anses for at have accepteret ændringen, og
4) et eventuelt tilbud om en erstatningspakkerejse.
Stk. 3. Hvis den rejsende accepterer de foreslåede ændringer eller accepterer at deltage i en erstatningspakkerejse
og dette medfører, at erstatningspakkerejsen får en lavere kvalitet eller værdi, har den rejsende
krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen.

§ 19. Uden den rejsendes samtykke kan rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse kun foretage
ændringer i aftalen ud over det, som følger af §§ 17 og 18, hvis
1) rejsearrangøren har forbeholdt sig ret hertil i aftalen,
2) ændringen er uvæsentlig og
3) rejsearrangøren klart, forståeligt og tydeligt oplyser den rejsende om ændringen på et varigt medium.

Rejsearrangørens opsigelse af aftalen om pakkerejsen

§ 20. Rejsearrangøren kan opsige aftalen om en pakkerejse, hvis antallet af personer, der har tilmeldt
sig pakkerejsen, er lavere end det minimum, der er anført i aftalen, og rejsearrangøren underretter den
rejsende om opsigelsen inden den frist, der er anført i aftalen, dog ikke senere end
1) 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,
2) 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller
3) 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.
Stk. 2. Rejsearrangøren kan derudover opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret
i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder og rejsearrangøren
underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.
Stk. 3. Hvis rejsearrangøren opsiger aftalen i medfør af stk. 1 eller 2, har den rejsende krav på at få
tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage
efter opsigelsen. Den rejsende har i disse tilfælde ikke krav på erstatning.
 

Kapitel 5 - Levering af pakkerejsen

Arrangørens ansvar for levering af pakkerejsen

§ 21. Rejsearrangøren er ansvarlig over for den rejsende for levering af de rejseydelser, der er inkluderet
i pakkerejsen, uanset om ydelserne skal leveres af rejsearrangøren eller af andre.

Mangler ved pakkerejsen

§ 22.
Vil den rejsende påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal den rejsende give rejsearrangøren
meddelelse herom uden unødig forsinkelse, efter at den rejsende har konstateret manglen.

§ 23. Er pakkerejsen mangelfuld, kan den rejsende kræve, at rejsearrangøren afhjælper manglen, medmindre
dette er umuligt eller vil påføre rejsearrangøren uforholdsmæssige omkostninger under hensyn til
manglens omfang og de berørte rejseydelsers værdi.
Stk. 2. Kan den rejsende kræve afhjælpning efter stk. 1, og afhjælper rejsearrangøren ikke manglen inden
for en rimelig frist fastsat af den rejsende, kan den rejsende selv afhjælpe manglen og kræve nødvendige
udgifter til afhjælpningen refunderet. Den rejsende kan undlade at fastsætte en frist, hvis rejsearrangøren
nægter at afhjælpe manglen, eller hvis øjeblikkelig afhjælpning er påkrævet.
Stk. 3. Kan afhjælpning ikke kræves, jf. stk. 1, har den rejsende ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen
eller efter omstændighederne erstatning i henhold til §§ 27-31.

§ 24. Kan en væsentlig del af de aftalte rejseydelser ikke leveres, skal rejsearrangøren uden udgifter for
den rejsende tilbyde denne alternative rejseydelser af en så vidt muligt tilsvarende eller højere kvalitet end
aftalt.
Stk. 2. Hvis de tilbudte alternative rejseydelser medfører, at pakkerejsen er af en lavere kvalitet end aftalt,
har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen.
Stk. 3. Den rejsende kan kun afslå de tilbudte alternative rejseydelser, hvis de ikke udgør en tilsvarende
ydelse i forhold til aftalen eller det tilbudte forholdsmæssige afslag er utilstrækkeligt.
Stk. 4. Er det umuligt at tilbyde alternative rejseydelser, eller afviser den rejsende de tilbudte rejseydelser
i medfør af stk. 3, kan den rejsende kræve et forholdsmæssigt afslag og efter omstændighederne erstatning
i henhold til §§ 27-31. Hvis pakkerejsen omfatter passagerbefordring, har den rejsende ret til, at
rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel
svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende.

§ 25. Påvirker en mangel pakkerejsen væsentligt, og har rejsearrangøren ikke afhjulpet den inden for en
rimelig frist fastsat af den rejsende, kan den rejsende hæve aftalen om pakkerejsen.
Stk. 2. Hæver den rejsende aftalen, skal rejsearrangøren tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold
til aftalen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi, som pakkerejsen har haft for kunden.
Stk. 3. Omfatter pakkerejsen passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig
forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel svarende til det aftalte uden
omkostninger for den rejsende.

§ 26. Er det på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder umuligt at sikre den rejsendes
befordring tilbage til afrejsestedet i overensstemmelse med aftalen, skal rejsearrangøren afholde udgifterne
til nødvendig indkvartering af en så vidt muligt tilsvarende kategori for en periode på højst tre nætter,
medmindre der er fastsat regler om en længere indkvarteringsperiode i EU-lovgivning om passagerrettigheder
for det relevante transportmiddel.
Stk. 2. Rejsearrangøren kan ikke påberåbe sig uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder for at begrænse
sit ansvar efter stk. 1, hvis den relevante transportør ikke kan gøre sådanne omstændigheder gældende
i henhold til gældende EU-lovgivning.
Stk. 3. Begrænsningen af perioden i stk. 1 gælder ikke, hvis rejsearrangøren senest 48 timer før pakkerejsens
begyndelse er blevet underrettet om den rejsendes særlige behov, som følge af at den rejsende er
1) bevægelseshæmmet eller ledsager til en bevægelseshæmmet person,
2) gravid,
3) en uledsaget mindreårig eller
4) en person, som har behov for særlig lægelig assistance.


Forholdsmæssigt afslag og erstatning

§ 27. Den rejsende har ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen for enhver periode, hvor en mangel har
foreligget, medmindre rejsearrangøren godtgør, at manglen skyldes den rejsendes egne forhold.

§ 28. Den rejsende har krav på erstatning fra rejsearrangøren for ethvert tab, som den rejsende lider som
følge af en mangel, medmindre rejsearrangøren godtgør, at manglen skyldes
1) den rejsendes egne forhold,
2) en uvedkommende tredjemand og er uforudsigelig eller uundgåelig eller
3) uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.
Stk. 2. Har manglen forvoldt den rejsende væsentlig ulempe, kan der tilkomme den rejsende en godtgørelse,
medmindre rejsearrangøren godtgør, at manglen skyldes de samme forhold, som der er nævnt i stk.1.
Stk. 3. Erstatning og godtgørelse i medfør af stk. 1 og 2 skal ydes uden unødig forsinkelse.

§ 29. Er forpligtelsen til at betale erstatning for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, begrænset af
internationale konventioner, der er bindende for EU, finder de samme begrænsninger anvendelse på rejsearrangørens
ansvar efter § 28.
Stk. 2. Den erstatning, som rejsearrangøren er forpligtet til at betale efter § 28, begrænses i overensstemmelse
med Warszawakonventionen af 1929 angående indførelse af visse ensartede regler om international
luftbefordring i tilfælde, hvor denne gælder for tjenesteyderens ansvar for den mangelfulde del af
pakkerejsen.

§ 30. Er ansvaret for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, ikke begrænset i internationale konventioner,
kan den erstatning, som en rejsearrangør skal betale efter § 28, begrænses i aftalen om pakkerejsen.
Erstatningen kan dog ikke begrænses til mindre end tre gange pakkerejsens samlede pris.
Stk. 2. Dette gælder dog ikke erstatning for personskade og skade, som er forvoldt forsætligt eller uagtsomt.

§ 31. Ret til erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter denne lov har ikke betydning for den rejsendes
rettigheder efter EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og
efter internationale konventioner, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Har den rejsende opnået erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter de forordninger og internationale
konventioner, der er nævnt i stk. 1, fratrækkes det modtagne beløb erstatningen eller det forholdsmæssige
afslag, som gives efter denne lov.


Forpligtelse til at yde bistand

§ 32. Er en rejsende i vanskeligheder, skal rejsearrangøren yde passende bistand uden unødig forsinkelse,
navnlig ved at give oplysninger om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand og ved at bistå
den rejsende med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer.
Stk. 2. Skyldes vanskelighederne den rejsendes forsætlige eller uagtsomme adfærd, er rejsearrangøren
berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for sin bistand. Gebyret må ikke overstige rejsearrangørens reelle
omkostninger.

Formidlerens forpligtelser

§ 33. Er pakkerejsen købt gennem en formidler, kan den rejsende rette henvendelser vedrørende pakkerejsens
levering direkte til formidleren. Formidleren videregiver i disse tilfælde henvendelserne til rejsearrangøren
uden unødig forsinkelse.
Stk. 2. Henvendelser, som er rettet til formidleren i medfør af stk. 1, anses i relation til tidsfrister for at
være modtaget af rejsearrangøren, når de er kommet frem til formidleren.

§ 34. Rejsearrangørens forpligtelser i henhold til dette kapitel påhviler formidleren, hvis rejsearrangøren
er etableret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og formidleren er etableret i et
land i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvis formidleren godtgør, at rejsearrangøren overholder reglerne i dette
kapitel og i rejsegarantifondslovens § 20, stk. 3.

 

Kapitel 6 - Sammensatte rejsearrangementer

§ 35. Inden den rejsende bliver bundet af en aftale, der fører til oprettelsen af et sammensat rejsearrangement,
skal den erhvervsdrivende, der formidler det sammensatte rejsearrangement, på en klar, forståelig
og tydelig måde give den rejsende oplysninger om, at den rejsende
1) ikke er omfattet af de rettigheder, som udelukkende finder anvendelse for pakkerejser i medfør af
denne lov, og at hver tjenesteyder er eneansvarlig for sin egen ydelses korrekte levering ifølge aftalen,
og 2) er omfattet af beskyttelse mod konkurs eller insolvens efter rejsegarantifondsloven.
Stk. 2. Den erhvervsdrivende, der formidler et sammensat rejsearrangement, skal give den rejsende de
oplysninger, der er nævnt i stk. 1, ved brug af det relevante skema, jf. bilag 2. Er typen af det sammensatte
rejsearrangement ikke omfattet af nogen af skemaerne i det nævnte bilag, skal den erhvervsdrivende på
anden vis give den rejsende de oplysninger, som er indeholdt i bilagene.

§ 36. Indgås en aftale om et sammensat rejsearrangement mellem en rejsende og en erhvervsdrivende,
som ikke formidler det sammensatte rejsearrangement, giver den pågældende erhvervsdrivende oplysninger
om indgåelsen af den relevante aftale til den erhvervsdrivende, der formidler det sammensatte rejsearrangement.

§ 37. Har den erhvervsdrivende, der formidler det sammensatte rejsearrangement, ikke opfyldt sine forpligtelser
efter rejsegarantifondsloven eller denne lovs § 35, gælder §§ 15, 16 og 20 og kapitel 5 for de
rejseydelser, som indgår i det sammensatte rejsearrangement. I så fald gælder rejsearrangørens rettigheder
og forpligtelser efter de nævnte bestemmelser på tilsvarende vis for den erhvervsdrivende, der formidler
det sammensatte rejsearrangement.

 

Kapitel 7 - Almindelige bestemmelser

Ansvar for bestillingsfejl

§ 38. En erhvervsdrivende er forpligtet til at betale erstatning til en rejsende, der lider tab som følge af
fejl, der skyldes tekniske mangler i den erhvervsdrivendes bestillingssystem.
Stk. 2. En erhvervsdrivende, der har påtaget sig at sørge for bestillingen af en pakkerejse eller af rejseydelser,
der indgår i et sammensat rejsearrangement, er forpligtet til at betale erstatning til en rejsende,
hvis den rejsende lider tab som følge af fejl, som begås i forbindelse med bestillingen.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis fejlen kan tilskrives den rejsende selv eller skyldes uundgåelige og
ekstraordinære omstændigheder.

Regres

§ 39. Har en rejsearrangør eller en formidler omfattet af § 34 betalt erstatning, givet forholdsmæssigt
afslag eller opfyldt andre forpligtelser, som påhviler dem i medfør af denne lov, indtræder den pågældende
i den rejsendes eventuelle krav mod andre, som på andet grundlag end denne lov er ansvarlige for den
begivenhed, som gav anledning til erstatningen, det forholdsmæssige afslag eller de andre forpligtelser.
Stk. 2. Rejsearrangørens eller formidlerens krav efter stk. 1 kan nedsættes eller bortfalde, hvis den pågældende
har medvirket til begivenhedens indtræden.

Forbrugeraftalelovens anvendelse på rejsende

§ 40. Forbrugeraftalelovens §§ 30 og 31 finder anvendelse på rejsende, som ikke er forbrugere, i forbindelse
med indgåelse af aftaler om pakkerejser.

 

Kapitel 8 - Straf

§ 41. Overtrædelse af §§ 6, 10 og 12 straffes med bøde. Det samme gælder grov eller oftere gentagen
overtrædelse af § 9 og § 18, stk. 2.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5.
kapitel.
 

Kapitel 9 - Ikrafttræden m.v.

§ 42. Loven træder i kraft den 1. juli 2018.
Stk. 2. Lov nr. 472 af 30. juni 1993 om pakkerejser ophæves.
Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse på aftaler indgået inden lovens ikrafttræden. For sådanne aftaler
finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 43. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for
Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

 

Kapitel 10 - Ændring af anden lovgivning

§ 44. I lov nr. 1457 af 17. december 2013 om forbrugeraftaler, som ændret ved § 160 i lov nr. 652 af 8.
juni 2017, foretages følgende ændring:
1. § 7, stk. 2, nr. 5, affattes således:
»5) om pakkerejser, jf. § 3 i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer,«.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2017
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Søren Pape Poulsen

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2302/EU af 25. november 2015 om pakkerejser og
sammensatte rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU og om ophævelse
af Rådets direktiv 90/314/EØF, EU-Tidende 2015, nr. L 326, side 1.


Bilag 1


Del A
Standardoplysningsskema for aftaler om pakkerejser, hvor anvendelsen af hyperlinks er muligt

Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.
Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Virksomhed XY/virksomhederne XY er fuldt
ansvarlig(e) for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.
Virksomhed XY/Virksomhederne XY har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger
og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs
eller bliver insolvent(e).
Flere oplysninger om centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302 [gives i form af et hyperlink].
Ved at klikke på hyperlinket modtager den rejsende følgende oplysninger:
Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302
– Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås.
– Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser,
der er inkluderet i aftalen.
– Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme
i kontakt med rejsearrangøren eller rejsebureauet.
– Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling
af yderligere omkostninger.
– Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det
udtrykkeligt er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens
begyndelse. Hvis prisstigningen overstiger 8 % af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen.
Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse,
hvis de relevante omkostninger falder.
– Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger,
hvis nogen af pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende,
der er ansvarlig for pakkerejsen, aflyser pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse,
har de rejsende efter omstændighederne ret til refusion og erstatning.
– Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden pakkerejsens begyndelse i tilfælde
af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen,
som sandsynligvis kan påvirke pakkerejsen.
– Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et
passende og begrundet opsigelsesgebyr.
– Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt,
skal der tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende
kan opsige aftalen uden betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse
med aftalen, og dette væsentligt berører leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader
at afhjælpe problemet.
– Rejsende har også ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller
leveres mangelfuldt.
– Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.
– Hvis rejsearrangøren eller i nogle medlemsstater formidleren går konkurs eller bliver insolvent, refunderes
betalingerne. Hvis rejsearrangøren eller i givet fald formidleren går konkurs eller bliver insolvent
efter pakkerejsens begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport
sikret. XY har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos YZ [den enhed, der er ansvarlig for
beskyttelse mod konkurs og insolvens, f.eks. en garantifond eller et forsikringsselskab]. Rejsende kan
henvende sig til denne enhed eller i givet fald denne kompetente myndighed (kontaktoplysninger, herunder
navn, fysisk adresse, e-mailadresse og telefonnummer), hvis de nægtes ydelser som følge af
XY᾽s konkurs eller insolvens.
Direktiv (EU) 2015/2302 som gennemført i national ret: www.retsinformation.dk.


Del B
Standardoplysningsskema for aftaler om pakkerejser for andre tilfælde end dem, der er omfattet af del A


Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.
Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Virksomhed XY/virksomhederne XY er fuldt
ansvarlig(e) for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.
Virksomhed XY/virksomhederne XY har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger
og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs
eller bliver insolvent(e).
Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302
– Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås.
– Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser,
der er inkluderet i aftalen.
– Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme
i kontakt med rejsearrangøren eller rejsebureauet.
– Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling
af yderligere omkostninger.
– Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det
udtrykkeligt er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens
begyndelse. Hvis prisstigningen overstiger 8 % af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen.
Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse,
hvis de relevante omkostninger falder.
– Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger,
hvis nogen af pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende,
der er ansvarlig for pakkerejsen, aflyser pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse,
har de rejsende efter omstændighederne ret til refusion og erstatning.
– Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden pakkerejsens begyndelse i tilfælde
af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen,
som sandsynligvis kan påvirke pakkerejsen.
– Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et
passende og begrundet opsigelsesgebyr.
– Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt,
skal der tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende
kan opsige aftalen uden betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse
med aftalen, og dette væsentligt berører leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader
at afhjælpe problemet.
– Rejsende har ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres
mangelfuldt.
– Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.
– Hvis rejsearrangøren eller i nogle medlemsstater formidleren går konkurs eller bliver insolvent, refunderes
betalingerne. Hvis rejsearrangøren eller i givet fald formidleren går konkurs eller bliver insolvent
efter pakkerejsens begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport
sikret. XY har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos YZ [den enhed, der er ansvarlig for
beskyttelse mod konkurs og insolvens, f.eks. en garantifond eller et forsikringsselskab]. Rejsende kan
henvende sig til denne enhed eller i givet fald denne kompetente myndighed (kontaktoplysninger, herunder
navn, fysisk adresse, e-mailadresse og telefonnummer), hvis de nægtes ydelser som følge af
XY᾽s konkurs eller insolvens.
Websted, hvor direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes: www.retsinformation.
dk.

Del C
Standardoplysningsskema for tilfælde, hvor rejsearrangøren videregiver oplysninger til en anden
erhvervsdrivende i overensstemmelse med artikel 3, nr. 2), litra b), nr. v)


Hvis du indgår en aftale med virksomhed AB senest 24 timer efter at have modtaget bestillingsbekræftelsen
fra virksomhed XY, udgør den rejseydelse, der leveres af XY og AB, en pakkerejse, jf. direktiv (EU)
2015/2302.
Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Virksomheden XY er fuldt ansvarlig for den
korrekte levering af den samlede pakkerejse.
Virksomhed XY har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen
omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den går konkurs eller bliver insolvent.
Flere oplysninger om centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302 [gives i form af et hyperlink].
Ved at klikke på hyperlinket modtager den rejsende følgende oplysninger:
Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302
– Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen inden indgåelse af aftalen om rejsen.
– Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser,
der er inkluderet i aftalen.
– Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme
i kontakt med rejsearrangøren eller rejsebureauet.
– Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling
af yderligere omkostninger.
– Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det
udtrykkeligt er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens
begyndelse. Hvis prisstigningen overstiger 8 % af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen.
Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse,
hvis de relevante omkostninger falder.
– Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger,
hvis nogen af pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende,
der er ansvarlig for pakkerejsen, aflyser pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse,
har de rejsende efter omstændighederne ret til refusion og erstatning.
– Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden pakkerejsens begyndelse i tilfælde
af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen,
som sandsynligvis kan påvirke pakkerejsen.
– Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et
passende og begrundet opsigelsesgebyr.
– Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt,
skal der tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende
kan opsige aftalen uden betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse
med aftalen, og dette væsentligt berører leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader
at afhjælpe problemet.
– Rejsende har også ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller
leveres mangelfuldt.
– Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.
– Hvis rejsearrangøren eller i nogle medlemsstater formidleren går konkurs eller bliver insolvent, refunderes
betalingerne. Hvis rejsearrangøren eller i givet fald formidleren går konkurs eller bliver insolvent
efter pakkerejsens begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport
sikret. XY har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos YZ [den enhed, der er ansvarlig for
beskyttelse mod konkurs og insolvens, f.eks. en garantifond eller et forsikringsselskab]. Rejsende kan
henvende sig til denne enhed eller i givet fald denne kompetente myndighed (kontaktoplysninger, herunder
navn, fysisk adresse, e-mailadresse og telefonnummer), hvis de nægtes ydelser som følge af
XY᾽s konkurs eller insolvens.
Direktiv (EU) 2015/2302 som gennemført i national ret www.retsinformation.dk.


Bilag 2


Del A
Standardoplysningsskema for tilfælde, hvor den erhvervsdrivende, der formidler et online sammensat
rejsearrangement, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, er en transportør, der sælger en returbillet


Hvis du efter at have valgt og betalt for en rejseydelse bestiller yderligere rejseydelser til din rejse eller
ferie gennem vores virksomhed/XY, er du IKKE omfattet af rettighederne gældende for pakkerejser efter
direktiv (EU) 2015/2302.
Vores virksomhed/XY er derfor ikke ansvarlig for korrekt levering af disse yderligere rejseydelser. Ret
henvendelse til den relevante tjenesteyder i tilfælde af problemer.
Hvis du bestiller yderligere rejseydelser under samme besøg på vores virksomheds/XY᾽s bestillingswebsted,
bliver rejseydelserne dog en del af et sammensat rejsearrangement. I så fald har XY som krævet
efter EU-retten oprettet beskyttelse til at refundere dine betalinger til XY for ydelser, der ikke leveres som
følge af XY᾽s konkurs eller insolvens, og, om nødvendigt, for din hjemtransport. Bemærk: Dette sikrer
ikke refusion i tilfælde af den relevante tjenesteyders konkurs eller insolvens.
Flere oplysninger om beskyttelse mod konkurs eller insolvens [gives i form af et hyperlink]
Ved at klikke på hyperlinket modtager den rejsende følgende oplysninger:
XY har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos YZ. [den enhed, der er ansvarlig for beskyttelse
mod konkurs og insolvens, f.eks. en garantifond eller et forsikringsselskab].
Rejsende kan henvende sig til denne enhed eller i givet fald denne kompetente myndighed (kontaktoplysninger,
herunder navn, fysisk adresse, e-mailadresse og telefonnummer), hvis de nægtes rejseydelser som
følge af XY᾽s konkurs eller insolvens.
Bemærk: Denne beskyttelse mod konkurs eller insolvens dækker ikke aftaler med andre parter end XY,
der kan udføres uanset XY᾽s konkurs eller insolvens.
Direktiv (EU) 2015/2302 som gennemført i national ret: www.retsinformation.dk.


Del B
Standardoplysningsskema for tilfælde, hvor den erhvervsdrivende, der formidler et online sammensat
rejsearrangement, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, er en anden erhvervsdrivende end en transportør, der
sælger en returbillet


Hvis du efter at have valgt og betalt for en rejseydelse bestiller yderligere rejseydelser til din rejse eller
ferie gennem vores virksomhed/XY, er du IKKE omfattet af rettighederne gældende for pakkerejser efter
direktiv (EU) 2015/2302.
Vores virksomhed/XY er derfor ikke ansvarlig for korrekt levering af de individuelle rejseydelser. Ret
henvendelse til den relevante tjenesteyder i tilfælde af problemer.
Hvis du bestiller yderligere rejseydelser under samme besøg på vores virksomheds/XY᾽s bestillingswebsted,
bliver rejseydelserne dog en del af et sammensat rejsearrangement. I så fald har XY som krævet
efter EU-retten oprettet beskyttelse til at refundere dine betalinger til XY for ydelser, der ikke leveres som
følge af XY᾽s konkurs eller insolvens. Bemærk, at dette ikke sikrer refusion i tilfælde af den relevante
tjenesteyders konkurs eller insolvens.
Flere oplysninger om beskyttelse mod konkurs eller insolvens [gives i form af et hyperlink]
Ved at klikke på hyperlinket modtager den rejsende følgende oplysninger:
XY har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos YZ. [den enhed, der er ansvarlig for beskyttelse
mod konkurs og insolvens, f.eks. en garantifond eller et forsikringsselskab].
Rejsende kan henvende sig til denne enhed eller i givet fald denne kompetente myndighed (kontaktoplysninger,
herunder navn, fysisk adresse, e-mailadresse og telefonnummer), hvis de nægtes ydelser som følge
af XY᾽s konkurs eller insolvens.
Bemærk: Denne beskyttelse mod konkurs eller insolvens dækker ikke aftaler med andre parter end XY,
der kan udføres uanset XY᾽s konkurs eller insolvens.
Direktiv (EU) 2015/2302 som gennemført i national ret: www.retsinformation.dk.


Del C
Standardoplysningsskema i tilfælde af sammensatte rejsearrangementer, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, hvor
aftalerne indgås, mens den erhvervsdrivende (bortset fra en transportør, der sælger en returbillet)
og den rejsende samtidig er fysisk til stede


Hvis du efter at have valgt og betalt for en rejseydelse bestiller yderligere rejseydelser til din rejse eller
ferie gennem vores virksomhed/XY, er du IKKE omfattet af rettighederne gældende for pakkerejser efter
direktiv (EU) 2015/2302.
Vores virksomhed/XY er derfor ikke ansvarlig for korrekt levering af de individuelle rejseydelser. Ret
henvendelse til den relevante tjenesteyder i tilfælde af problemer.
Hvis du bestiller yderligere rejseydelser under samme besøg på eller kontakt med vores virksomhed/XY,
bliver rejseydelserne dog en del af et sammensat rejsearrangement. I så fald har XY som krævet efter EUretten
oprettet beskyttelse til at refundere dine betalinger til XY for ydelser, der ikke leveres som følge af
XY᾽s konkurs eller insolvens. Bemærk, at dette ikke sikrer refusion i tilfælde af den relevante tjenesteyders
konkurs eller insolvens.
XY har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos YZ [den enhed, der er ansvarlig for beskyttelse
mod konkurs og insolvens, f.eks. en garantifond eller et forsikringsselskab].
Rejsende kan henvende sig til denne enhed eller i givet fald denne kompetente myndighed (kontaktoplysninger,
herunder navn, fysisk adresse, e-mailadresse og telefonnummer), hvis de nægtes ydelser som følge
af XY᾽s konkurs eller insolvens.
Bemærk: Denne beskyttelse mod konkurs eller insolvens dækker ikke aftaler med andre parter end XY,
der kan udføres uanset XY᾽s konkurs eller insolvens.
Websted, hvor direktiv (EU) 2015/2302, som gennemført i national ret, kan findes: www.retsinformation.
dk.


Del D
Standardoplysningsskema for tilfælde, hvor den erhvervsdrivende, der formidler et online sammensat
rejsearrangement, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, er en transportør, der sælger en returbillet


Hvis du bestiller yderligere rejseydelser til din rejse eller ferie via dette link/disse links, er du IKKE omfattet
af rettighederne gældende for pakkerejser efter direktiv (EU) 2015/2302.
Vores virksomhed/XY er derfor ikke ansvarlig for korrekt levering af disse yderligere rejseydelser. Ret
henvendelse til den relevante tjenesteyder i tilfælde af problemer.
Hvis du bestiller yderligere rejseydelser via dette link/disse links senest 24 timer efter modtagelse af bestillingsbekræftelsen
fra vores virksomhed/XY, bliver disse rejseydelser dog en del af et sammensat rejsearrangement.
I så fald har XY som krævet efter EU-retten oprettet beskyttelse til at refundere dine betalinger
til XY for ydelser, der ikke leveres som følge af XY᾽s konkurs eller insolvens, og, om nødvendigt,
din hjemtransport. Bemærk, at dette ikke sikrer refusion i tilfælde af den relevante tjenesteyders konkurs
eller insolvens.
Flere oplysninger om beskyttelse mod konkurs eller insolvens [gives i form af et hyperlink]
Ved at klikke på hyperlinket modtager den rejsende følgende oplysninger:
XY har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos YZ [den enhed, der er ansvarlig for beskyttelse
mod konkurs og insolvens, f.eks. en garantifond eller et forsikringsselskab].
Rejsende kan henvende sig til denne enhed eller i givet fald denne kompetente myndighed (kontaktoplysninger,
herunder navn, fysisk adresse, e-mailadresse og telefonnummer), hvis de nægtes ydelser som følge
af XY᾽s konkurs eller insolvens.
Bemærk: Denne beskyttelse mod konkurs eller insolvens dækker ikke aftaler med andre parter end XY,
der kan udføres uanset XY᾽s konkurs eller insolvens.
Direktiv (EU) 2015/2302 som gennemført i national ret: www.retsinformation.dk.


Del E
Standardoplysningsskema for tilfælde, hvor den erhvervsdrivende, som formidler et online sammensat
rejsearrangement, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, er en anden erhvervsdrivende end en transportør, der
sælger en returbillet


Hvis du bestiller yderligere rejseydelser til din rejse eller ferie via dette link/disse links, er du IKKE omfattet
af rettighederne gældende for pakkerejser efter direktiv (EU) 2015/2302.
Vores virksomhed/XY er derfor ikke ansvarlig for korrekt levering af disse yderligere rejseydelser. Ret
henvendelse til den relevante tjenesteyder i tilfælde af problemer.
Hvis du bestiller yderligere rejseydelser via dette link/disse links senest 24 timer efter modtagelse af bestillingsbekræftelsen
fra vores virksomhed/XY, bliver disse rejseydelser dog en del af et sammensat rejsearrangement.
I så fald har XY som krævet efter EU-retten oprettet beskyttelse til at refundere dine betalinger
til XY for ydelser, der ikke leveres som følge af XY᾽s konkurs eller insolvens. Bemærk, at dette
ikke sikrer refusion i tilfælde af den relevante tjenesteyders konkurs eller insolvens.
Flere oplysninger om beskyttelse mod konkurs eller insolvens [gives i form af et hyperlink]
Ved at klikke på hyperlinket modtager den rejsende følgende oplysninger:
XY har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos YZ [den enhed, der er ansvarlig for beskyttelse
mod konkurs og insolvens, f.eks. en garantifond eller et forsikringsselskab].
Rejsende kan henvende sig til denne enhed eller i givet fald denne kompetente myndighed (kontaktoplysninger,
herunder navn, fysisk adresse, e-mailadresse og telefonnummer), hvis de nægtes ydelser som følge
af XY᾽s konkurs eller insolvens.
Bemærk: Denne beskyttelse mod konkurs eller insolvens dækker ikke aftaler med andre parter end XY,
der kan udføres uanset XY᾽s konkurs eller insolvens.
Direktiv (EU) 2015/2302 som gennemført i national ret: www.retsinformation.dk.